In This Section

Staff

Administrative Staff

Thomas Lubiski, MBA
Senior Administrator
Phone: 215-707-2980
Fax: 215-707-7523
thomas.lubiski@tuhs.temple.edu

Wilma Aponte
Lead Administrative Specialist
Phone: 215-885-4840
Fax: 215-885-4849
wilma.aponte@tuhs.temple.edu.

Velma Caraballo
Lead Administrative Specialist
Phone: 215-707-4864
Fax: 215-707-7523
velma.caraballo@tuhs.temple.edu

Angela Cruz
Lead Administrative Specialist
Phone: 215-707-3851
Fax: 215-707-6417
Angela.Cruz@tuhs.temple.edu

Darylynn Lindo-Hardy
GME Senior Administrator
Phone: 215-707-5482
Fax: 215-707-7523
darylynn.lindo@tuhs.temple.edu